“TAILORGARMENTS”

Model:Yusuke OSHIBA
Yoshiaki TAKAHASHI
Hayashi Hisaki
Styling:Shuichiro Hisashi
Hair&Makeup:​Ryohei Katsuma